Resultats del Cens d’aus aquàtiques a l’hivern a Menorca 2015

La Societat Ornitològica de Menorca (SOM) va organitzar el passat 18 de gener el cens hivernal d’aus aquàtiques a les principals zones humides de l’illa. Es tracta d’un cens anual, de caràcter internacional que es ve realitzant a Menorca des de fa 27 anys. A nivell internacional, es la International Waterbird Census (IWC) l’encarregada de coordinar-lo des del 1967.

Aquest any s’han censat un total de 13 localitats repartides per tota la geografia insular: el port de Maó i el torrent de San Joan, s’albufera des Grau, sa bassa de Morella, ses salines d’Addaia, es prat de Son Saura del Nord, ses salines de La Concepció, ses salines noves de Fornells, la badia de Fornells, ses basses de Lluriac i Es Prat, Tirant, es prat de Bellavista, es torrent de Cala Galdana i es prat de Son Bou. Un total de 20 voluntaris han participat aquest any.

S’han comptabilitzat 5.486 aus de 49 especies diferents, totes elles associades a hàbitats aquàtics. Destaquen por la seva abundància: la fotja Fulica atra amb 2.364 individus, el collblau Anas platyrhynchos amb 506, la jua Vanellus vanellus amb 456, el cullerot Anas clypeata amb 381 o el soterí petit Tachybaptus ruficollis i el rabassot Aythya ferina amb 343 individus. També destaquen: l’ànec de bec vermell Netta rufina amb 28 individus; el rabassot menut Aythya nyroca amb 8; el flamenc Phoenicopterus roseus amb 7; la gavina corsa Larus audouinii, un au típica de l’estiu, amb 2 individus; el xirlot gris Pluvialis squatarola amb 2; la curlera reial Numenius arquata amb 1 o la gavina fosca Larus fuscus amb també un individu.

A continuació podeu veure un llistat de les 49 espècies detectades durant el cens. Amb asterisc (*) aquelles espècies considerades com a exòtiques o escapades de captivitat.

Oca comuna Anser anser

Oca domèstica*
Àneda blanca Tadorna tadorna
Xiulaire Anas penelope
Àneda griseta Anas strepera
Anedó Anas crecca
Collblau Anas platyrhynchos
Àneda domèstic*
Ànec mut* Cairina moschata
Coer Anas acuta
Cullerot Anas clypeata
Ànec de bec vermell Netta rufina
Rabassot Aythya ferina
Rabassot menut Aythya nyroca
Rabassot de cresta Aythya fuligula
Soterí petit Tachybaptus ruficollis
Soterí gros Podiceps cristatus
Soterí de coll negre Podiceps nigricollis
Corb marí gros Phalacrocorax carbo
Corb marí Phalacrocorax aristotelis
Esplugabou Bubulcus ibis
Agró blanc Egretta garzetta
Agró blanc gros Casmerodius albus
Agró gris Ardea cinerea
Flamenc Phoenicurus roseus
Arpella d’aigua Circus aeruginosus
Peixatera Pandion haliaetus
Rascló Rallus aquaticus
Polla d’aigua Gallinula chloropus
Gall faver Porphyrio porphyrio
Fotja Fulica atra
Passa-rius gros Charadrius hiaticula
Passa-rius petit Charadrius dubius
Passa-rius camanegra Charadrius alexandrinus
Xirlot gris Pluvialis squatarola
Jua Vanellus vanellus
Corriol variant Tringa totanus
Becassina Gallinago gallinago
Curlera reial Numenius arquata
Xivitona Actitis hypoleucos
Xivita Tringa ochropus
Camaverda Tringa nebularia
Cama-roja roja Tringa totanus
Gavina d’hivern Larus ridibundus
Gavina corsa Larus audouinii
Gavina fosca Larus fuscus
Gavina camagroga Larus michahellis
Llambritja de bec llarg Sterna sandvicensis
Arner Alcedo atthis

Comparteix:

Feu un comentari

Altres notícies