Ocells

168 Cha ale NEW8

Passa-rius camanegre

Charadius alexandrinus

Cat:Corriol camanegre. Cast:Chorlitejo patinegro. Eusk:Txirritxo hankabeltz. Gal:Píldora das dunas. Port:Borrelho-de-coleira interrompida. Ang:Kentish Plover. Fr:Gravelot à colliere interrompu. Al:Seeregenpfeifer. It:Fratino Plover.

Limícola de mida i plomatge semblant al passa-rius petit, té el dors de color marró i el ventre blanc pur. El podrem diferenciar per les potes de color negre i pel collar del pit incomplet. En vol l’identificarem per una franja blanca a la part superior de les ales. Es distribueix gairebé per tot el món. El seu hàbitat de cria és la costa, preferentment sorrenca, i les dunes, encara que també se'l pot veure a platges de còdols, torrents arenosos o llacunes salines. A Menorca és una espècie sedentària i cria de manera escassa i molt localitzada a les salines de Fornells, de Mongofra i a Favàritx. Als noranta van criar-ne diverses parelles a l’aeroport de Menorca i aquests últims anys s’ha detectat la seva reproducció a l’illa de l’Aire. La pèrdua d’hàbitat i les molèsties a les platges durant l’època de cria suposen una forta amenaça per a l’espècie. Estatus: Sedentari, migrant i hivernant escàs.