Ocells

379 Tur mer NEW8B

Tord negre

Turdus merula

Cat:Merla. Cast:Mirlo común. Eusk:Zozo. Gal:Merlo común. Port:Merlo-preto. Ang:Common Blackbird. Fr:Merle noir. Al:Amsel. It:Merlo nero

Poc més gran que un tord, el mascle és tot de color negre, amb el bec i l’anell ocular groc intens. La femella és de plomatge més marronós, amb la gorja i el pit una mica més pàl·lid, molt semblant al de la mèrlera blava però de costums i hàbitats completament diferents. Ocupa tot tipus de zones arbrades, preferentment amb abundant sotabosc i terres agrícoles amb zones arbustives disperses, hortals, parcs i jardins urbans. La seva distribució es concentra majoritàriament a tot el continent europeu i el Magrib, essent sedentàries les poblacions meridionals i només estivals les més septentrionals, les quals es desplacen cap al sud a l’hivern. A Menorca és un ocell sedentari i abundant que podem observar, als hàbitats adequats, repartit per tot el territori insular. Estatus: Sedentari, migrant i hivernat moderat.