Ocells

140 Cot cot NEW3

Guàtlera

Coturnix coturnix

Cat:Guatlla. Cast:Codorniz. Eusk:Galepper arrunt. Gal:Paspallás común. Port:Codorniz. Ang:Common Quail. Fr:Caille des blés. Al:Wachtel. It:Quaglia

L'única gallinàcia de tot el Paleàrtic que realitza migracions transsaharianes. És més petita que la perdiu i els seus hàbits terrestres i el seu plomatge més críptic la fan molt més fàcil de detectar pel seu característic cant que per l’observació directa. El seu hàbitat preferit són els espais oberts, especialment camps de cultiu, preferentment de cereal. A Menorca, durant l’època de cria, presenta les abundàncies de l’espècie més altes de les Balears i se la pot sentir fàcilment als plans de Favàritx o al camí de Tramuntana. Tot i ser una espècie marcadament migradora, se'n poden detectar alguns exemplars durant l’hivern. La seva condició d’espècie cinegètica, els alliberaments d’aus d’origen genètic incert i la intensificació i canvi de l’activitat agrícola són factors que poden perjudicar les seves poblacions. Els últims estudis han comprovat que els mascles de guàtlera de Menorca presenten el dibuix del plomatge de la part del coll més uniforme que a la resta d’Europa. Estatus: Sedentari i migrant moderat.