Ocells

411 Acr sci NEW3

Boscarla de canyís

Acrocephalus scirpaceus

Cat:Boscarla de canyar. Cast:Carricero común. Eusk:Lezkari arrunt. Gal:Folosa das canaveiras. Port:Rouxinol-pequeno-das-caniças. Ang:European Reed Warbler. Fr:Rousserolle effarvate. Al:Teichrohrsänger. It:Cannaiola

Boscarla de tons molt homogenis, és de color marró càlid a les parts posteriors i més clar a la part ventral. Té el cap allargat i pla, amb una cella lleugerament marcada. La seva àrea de nidificació abarca bona part d’Europa i el Magrib, fins al Pròxim Orient i l’Àsia Central. Realitza migracions transsaharianes per hivernar a l’Àfrica intertropical. Ocupa zones humides amb vegetació palustre, especialment canyissars, fins i tot d’extensió reduïda, intercalats amb d’altres espècies halòfites. El canyissar de Son Bou és el principal nucli de cria de l’espècie a Menorca, tot i que és possible que s’instal·lin irregularment algunes parelles a Son Saura del nord o a s’Albufera des Grau, zones que utilitza regularment durant els passos migratoris. Estatus: Estival i migrant moderat.