Ocells

432 A Reg ign NEW8

Reietó cellablanca

Regulus ignicapilla

Cat:Bruel. Cast:Reyezuelo listado. Eusk:Erregetxo bekainzuri. Gal:Estreliña común. Port:Estrelinha-de-cabeça-listada. Ang:Firecrest. Fr:Roitelet triple-bandeau. Al:Sommergoldhähnchen. It:Fiorrancino

És l’ocell més petit d’Europa. Els seus trets característics són les franges alars i el disseny del plomatge de la cara i el cap. Damunt la marcada cella blanca que li dóna nom, presenta una distintiva franja al capell, de color groc a la femella i taronja al mascle. De distribució mundial poc extensa, el trobem des de la península Ibèrica i part del Magrib, fins a Polònia, Romania i Grècia, essent exclusivament estivals les poblacions més septentrionals. És una espècie clarament forestal que podem trobar a Menorca localitzada als boscos de l’illa, preferentment als alzinars. Tot i que a l’època reproductora el detectarem pel seu característic cant, el seu tamany i el costum de moure's nerviosament per les capçades dels arbres fa difícil la seva observació. Estatus: Sedentari moderat.