Cita #5493

Dades de l'Observador

Nom i Llinatges: Luis Arbalejo Pradies

Dades de l'Observació

Data: 21/04/2024
Lloc de l'observació: Salinas de Fornells
Localitat: Fornells
Nom comú: Tarro blanco
Nom científic: Tadorna tadorna
Comentaris: Una pareja con 11 pollos

Foto