Cita #5491

Dades de l'Observador

Nom i Llinatges: Jaime Mojao

Dades de l'Observació

Data: 20/04/2024
Lloc de l'observació: Camí de Binimel-là
Localitat: Es Mercadal
Nom comú: Aguilucho papialbo
Nom científic: Circus macrourus

Foto